Organizing Committee

Chair
Vice Chairs

Secretaries

Members
(alphabetical order)Takeshi Tanaka
Michiroh Ohmura
Masayuki Yamauchi
Yoshihiro Masui
Tomomi Tanioka
Katsuhisa Hirokawa
Tetsuo Hironaka
Youhei Ishikawa
Tetsushi Koide
Masaki Koike
Tomotaka Kouzuki
Kazunori Nishimura
Koutoku Ohmi
Takashi Terashige
Akihiro Toya
Hiroshi Toyota
Tadao Uetsuki
Kenji Yamada
Shin Yokoyama

(Hiroshima Inst. of Tech.)
(Hiroshima Inst. of Tech.)
(Hiroshima Inst. of Tech.)
(Hiroshima Inst. of Tech.)
(Hiroshima Inst. of Tech.)
(Hiroshima Prefectural Tech. Res. Inst.)
(Hiroshima City Univ.)
(Natl. Inst. of Tech.,Ariake College)
(Hiroshima Univ.)
(Hiroshima Inst. of Tech.)
(Hiroshima Intl. Univ.)
(Hiroshima Inst. of Tech.)
(Tottori Univ.)
(Hiroshima Intl. Univ.)
(Natl. Inst. of Tech.,Kure College)
(Hiroshima Inst. of Tech.)
(Natl. Inst. of Tech.,Tsuyama College)
(Hiroshima Inst. of Tech.)
(Hiroshima Univ.)